Plus Ultra Legislation

Kermispad 27
1033 WX Amsterdam
The Netherlands

info@plusultralegislation.com

t: +31 (0) 6 41 69 49 33
f: +31 (0) 20 33 76 281

Algemene voorwaarden

Artikel 1

 

Begripsbepalingen

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen als volgt gedefinieerd.

 

Abonnement

:

de overeenkomst per persoon waarbij de Gebruiker tegen betaling van een vast­gesteld bedrag per tijdsperiode toegang wordt geboden tot de informatie en diensten die als iLegislation beschikbaar worden gemaakt via de website van Plus Ultra Legislation. De informatie die als iLegislation in abonnementsvorm per persoon wordt geboden, zal alleen in leesvorm beschikbaar worden gemaakt en kan in verband met auteursrechtbescherming niet worden gekopieerd.

 

 

 

Aanvullende Diensten

:

de werkzaamheden die Plus Ultra Legislation in opdracht en/of ten behoeve van de Gebruiker tegen betaling kan verrichten, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling van beschikbare of door de Gebruiker aangevraagde informatie, correctie van via iLegislation geboden informatie en doorvoering van wijzigingen al dan niet op aanvraag van de Gebruiker.

 

 

 

Download

:

de functie waarbij de Gebruiker tegen betaling van onder andere een auteursver­goeding de informatie die als iLegislation via Plus Ultra Legislation in leesvorm wordt aangeboden kan converteren in een pdf-bestand op de door de Gebruiker gebruikte computer.

 

 

 

Gebruiker

:

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Plus Ultra Legislation is aangegaan door zich op de website van Plus Ultra Legislation te registreren en een gebruikersnaam, wachtwoord en Account aan te vragen ten­einde toegang te kunnen krijgen tot Abonnementen, Downloads, informatie en de diensten van iLegislation van Plus Ultra Legislation.

 

 

 

Gebruiksrecht

:

het recht op het gebruik van iLegislation van Plus Ultra Legislation zowel in de vorm van een Abonnement als in de vorm van een Download en voorts in de vorm individueel geleverde vertalingen.

 

 

 

iLegislation

:

het i-concept ("instant, internet, international, innovative legislation") van Plus Ultra Legal Translations, waarbij internationale meertalige wet- en regelgeving beschikbaar wordt gemaakt hetzij via (1) een website voorzien van een speciale concordantiefunctie, mogelijkheden tot aanvraag van vertalingen van oude en nieuwe versies van wet- en regelgeving en aanverwante diensten, en voorts voorzien van downloadmogelijkheden, hetzij (2) via individueel geleverde van vertalingen, met mogelijkheden tot aanvraag van vertalingen van oude en nieuwe versies van wet- en regelgeving en aanverwante diensten.

 

 

 

Plus Ultra Legal Translations

:

de onderneming gevestigd te Kermispad 27, 1033 WX Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34311282.

 

 

 

Plus Ultra Legislation

:

de divisie van Plus Ultra Legal Translations waarin toegang wordt geboden tot meertalige wet- en regelgeving in de specifieke vorm van het concept iLegislation.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De navolgende algemene voorwaarden (hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden") gelden tussen u, de Gebruiker, en Plus Ultra Legal Translations (hierna te noemen: "Plus Ultra"). Door gebruik te maken van de producten en diensten van Plus Ultra stemt u als Gebruiker in dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op iLegislation, de diensten en websites van Legal Translations en op uw gebruik daarvan.
 2. Door de Gebruiker uitdrukkelijk wordt erkend en bevestigd dat de artikelen 6:236 en 237 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek uitsluitend van toepassing zijn op natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of onderneming. Aangezien de door Plus Ultra geleverde diensten en producten uitsluitend worden afgenomen door zakelijke cliënten die de door Plus Ultra geleverde diensten en producten beroeps- of bedrijfsmatig gebruiken, wordt door de Gebruiker uitdrukkelijk erkend en bevestigd dat de Gebruiker de door Plus Ultra geleverde diensten en producten in diens beroepsmatige of bedrijfsmatige hoedanigheid heeft aangeschaft en gebruikt en dat dientengevolge deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
 3. De gegevens die de Gebruiker aan Plus Ultra verstrekt bij het registreren op de website van Plus Ultra om een Account aan te maken, worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt overeenkomstig de Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van Plus Ultra die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker verbindt zich ertoe correcte en volledige informatie te zullen verstrekken wanneer deze zich voor een Account registreert of daarvan gebruik maakt. Voorts verbindt de Gebruiker zich ertoe zijn registratiegegevens te actualiseren teneinde deze correct en volledig te houden.
 4. Door de Gebruiker wordt uitdrukkelijk erkend en bevestigd dat deze zich ervan bewust is dat de aan de Gebruiker ter beschikking gestelde informatie via iLegislation niet op de specifieke situatie van de Gebruiker is toegesneden en generlei advies vormt, noch juridisch advies, noch belastingadvies noch financieel of enig ander advies, en evenmin als zodanig of voor een dergelijk of soortgelijk doel wordt aangeboden of dient te worden gebruikt. De Gebruiker en aan de Gebruiker verbonden derden kunnen aan de op iLegislation ter beschikking gestelde informatie niet enige rechten ontlenen, noch direct noch indirect. Door de Gebruiker wordt uitdrukkelijk erkend en bevestigd dat het gebruik van de website van Plus Ultra Legislation hem op geen enkele wijze ontslaat van zijn beroeps- of ambtsverplichtingen en dat de Gebruiker te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk blijft voor zijn gebruik van de website van Plus Ultra Legislation in zijn eigen praktijk.
 5. Door de Gebruiker wordt uitdrukkelijk erkend en bevestigd dat bij eventuele tegenstrijdigheid, hetzij indirect dan wel direct, van deze Algemene Voorwaarden met die van de Gebruiker, deze Algemene Voorwaarden van Plus Ultra zullen prevaleren.
 6. Deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd worden gewijzigd. De door Plus Ultra aangebrachte wijzigingen treden in werking op het moment dat zij door Plus Ultra op de website worden geplaatst. Bij tussentijdse wijziging van de onderhavige Algemene Voorwaarden, maakt de gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten tussen Plus Ultra en de Gebruiker die tot stand komen na inwerkingtreding van de wijziging.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 

 1. In geval van een nieuwe bezoeker van de website van Plus Ultra komt een Abonnement tot stand, zodra de bezoeker zich registreert voor een Account bij Plus Ultra en de betaalprocedure voltooit voor een Abonnement of Download. In geval van een reeds geregisterde Gebruiker, komt een nieuw Abonnement of nieuwe Download naast de reeds door de Gebruiker afgenomen Abonnement tot stand wanneer deze een nieuw Abonnement of een nieuwe Download bestelt door zich in te loggen en de betaalprocedure te voltooien.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst voor individueel te leveren vertalingen geschiedt door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de Gebruiker van de offerte van Plus Ultra of – indien laatstgenoemde geen offerte heeft uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Plus Ultra van een door Gebruiker verstrekte opdracht.
 3. De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig beschermen van diens gebruikersnamen, wachtwoorden, zijn Account en de overige gegevens (hierna te noemen: "Accountgegevens") die aan hem worden verstrekt door Plus Ultra en voor alle activiteiten die op of via diens Account plaatsvinden. De Gebruiker zal zijn persoonlijke Accountgegevens niet zonder toestemming van Plus Ultra met derden delen. De Gebruiker stemt ermee in Plus Ultra onmiddellijk in kennis te stellen van enige inbreuk op de veiligheid van diens Account. Plus Ultra is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de Account van de Gebruiker of van enige Download die met gebruikmaking van diens Accountgegevens wordt verricht, tenzij de Gebruiker op afdoende wijze aan Plus Ultra bewijst dat het onbevoegde gebruik en de daaraan verbonden totstandkoming van een overeenkomst voor een Abonnement of Download niet aan diens nalatigheid te wijten is. De Gebruiker is verplicht om eventuele aanwijzingen van Plus Ultra ten aanzien van zijn Account op te volgen.

 

Artikel 4. Gebruiksrecht

 

 1. De Gebruiker verkrijgt uitdrukkelijk en uitsluitend een persoonlijk niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief Gebruiksrecht op de informatie die via Plus Ultra als iLegislation beschikbaar wordt gemaakt in de vorm van een Abonnement of Download. Het Gebruiksrecht omvat exclusief de handelingen per persoon die krachtens deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegestaan. iLegislation en Plus Ultra zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Gebruiker. Enig ander gebruik en/of ter beschikking stelling aan derden – op welke wijze dan ook, met inbegrip van doch niet beperkt tot het op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te veranderen of te verveelvoudigen, het opslaan in enig geautomatiseerd bestand – is geenszins toegestaan, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Plus Ultra of de aan Plus Ultra gelieerde personen.
 2. In geval van ongeautoriseerde of onpassende, gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, gebruikmaking, openbaarmaking, verspreiding of wijziging van de voor inzage beschikbaar gemaakte of gedownloade iLegislation, behoudt Plus Ultra zich alle rechten voor, met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht op ontbinding van de overeenkomsten alsmede het recht op schadevergoeding in verband met de inbreuk op auteursrechten, databankrechten of intellectuele eigendomsrechten en de tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 3. Het Gebruikersrecht door middel van een Abonnement geeft uitsluitend het recht op verrichting van de navolgende handelingen overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden: het in beeld brengen, raadplegen en downloaden van iLegislation, het afdrukken voor eigen gebruik van gedownloade iLegislation, alsmede het opslaan van gedownloade iLegislation voor eigen gebruik. Het is de Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van of uit van Plus Ultra of iLegislation en daartoe behorende documenten, bestanden en gegevens te verwijderen of te wijzigen, noch enige aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van informatie.
 4. De krachtens het Gebruiksrecht toegestane handelingen dient de Gebruiker uitsluitend te verrichten ten behoeve van zijn eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten, doch nimmer zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de Plus Ultra website of iLegislation door de Gebruiker of een derde. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Account dan wel de Gebruiksrechten daarvoor, in enigerlei vorm toe te kennen aan of over te dragen, of op enigerlei andere wijze beschikbaar te maken voor een ander.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van onderhavig artikel, is het de Gebruiker niet toegestaan de Plus Ultra website of iLegislation geheel of gedeeltelijk op te nemen in, te kopiëren naar of samen te voegen met databanken, gedrukte documenten, informatiesystemen of elektronische gegevensverzamelingen van derden, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Plus Ultra en de daaraan gelieerde personen. Plus Ultra en de daaraan gelieerde personen kunnen deze toestemming zonder opgaaf van enige redenen weigeren of kunnen aan de verlening van toestemming geheel naar eigen inzicht eisen en voorwaarden stellen.
 6. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan (onderdelen van) iLegislation te voorzien van eigen logo’s, kenmerken, etiketten of enige andere middelen met dezelfde strekking, teneinde het te doen voorkomen alsof de Gebruiker de auteur van iLegislation zou zijn dan wel de gerechtigde zou zijn tot enige auteursrechten, soortgelijke intellectuele eigendomsrechten of rechten met dezelfde strekking ten aanzien van iLegislation.
 7. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan logo’s, kenmerken, etiketten of enige andere middelen met dezelfde strekking, te verwijderen waaruit redelijkerwijs blijkt dat Plus Ultra de auteur is van iLegislation dan wel gerechtigd is tot de auteursrechten, soortgelijke intellectuele eigendomsrechten of rechten met dezelfde strekking.
 8. Voorts is het de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de beveiliging van de website van Plus Ultra en de via deze website beschikbare informatiebronnen, met inbegrip van de in dat kader gebruikte programmatuur en apparatuur, te wijzigen, te verwijderen of te omzeilen of handelingen te verrichten die daartoe strekken. De Gebruiker staat jegens Plus Ultra in voor een strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 5 .Prijzen

 

 1. iLegislation wordt ter beschikking gesteld tegen de op het moment van de totstandkoming van het Abonnement en Download door Plus Ultra gehanteerde prijzen die per bestelling worden aangegeven alvorens de bestelling wordt voltooid.
 2. In geval van facturering krijgt de Gebruiker toegang tot een iLegislation abonnement of download zodra Plus Ultra bevestiging van haar bank ontvangt dat de bijbehorende factuur is voldaan. Plus Ultra kan de transactiekosten voor internationale betalingen die buiten Nederland worden verricht, doorberekenen in de prijzen voor de te betalen factuur. Plus Ultra is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele vertragingen of verhogingen van kosten die in rekening worden gebracht bij bankoverschrijvingen.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Plus Ultra te verrekenen met enige directe dan wel indirecte vordering op Plus Ultra of de aan Plus Ultra gelieerde personen.
 4. Alle prijzen en opgaven daarvan zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Plus Ultra is te allen tijde bevoegd over te gaan tot wijziging van de prijzen en verschillende prijzen en kortingen te hanteren voor verschillende Gebruikers. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
 5. Door de Gebruiker wordt uitdrukkelijk bevestigd en overeengekomen dat geen van de prijzen, diensten of producten van Plus Ultra onderhevig zijn aan de directe of indirecte werking van enige wet- of regelgeving ter zake van de tarieven of diensten van Plus Ultra of de gelieerde personen, met inbegrip van doch niet beperkt tot het bepaalde bij of krachtens de Wet tarieven in strafzaken. Door de Gebruiker wordt voorts uitdrukkelijk bevestigd en overeengekomen dat voor zover de Gebruiker met Plus Ultra of de gelieerde personen separate overeenkomsten is aangegaan buiten het kader van het gebruik van de website Plus Ultra en iLegislation, de in dergelijke overeenkomsten gemaakte afspraken met betrekking tot prijzen, honoraria of tarieven, niet van toepassing zijn op Plus Ultra of iLegislation. Door de Gebruiker wordt uitdrukkelijk bevestigd en overeengekomen dat enig beroep op dergelijke wet- of regelgeving of eerdergenoemde separate overeenkomsten uitdrukkelijk is uitgesloten. Deze uitsluiting geldt als uitdrukkelijke randvoorwaarde voor de totstandkoming en ontbindende voorwaarde na totstandkoming van een overeenkomst tussen de Gebruiker en Plus Ultra met betrekking tot enigerlei diensten van Plus Ultra.
 6. Indien sprake is van enige tekortkoming van de Gebruiker in de nakoming van diens verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden, is Plus Ultra gerechtigd Gebruikers Gebruiksrechten diens toegang tot Plus Ultra Legislation per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving buitengerechtelijk te ontbinden respectievelijk te blokkeren, onverminderd het recht van Plus Ultra om van de Gebruiker nakoming of vergoeding te vorderen van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

 1. iLegislation, alsmede de constructie, het idee en het ontwerp, alsmede alle teksten, foto’s, logo’s, andere afbeeldingen, databestanden, met inbegrip van doch niet beperkt tot de opmaak, en kenmerkende kleurencombinaties of overige inhoud en diensten van de website van Plus Ultra Legislation en Plus Ultra Legal Translations zijn beschermd door auteursrechten en alle eventuele overige intellectuele en industriële eigendomsrechten, alsmede soortgelijke of aanverwante rechten, met inbegrip van doch niet beperkt tot naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken en/of informatie (hierna te noemen: "Intellectuele Eigendomsrechten"). De inhoud van de databank van iLegislation wordt beschermd door het sui generis recht op grond waarvan de Plus Ultra als producent gerechtigd is elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van de inhoud te verbieden. Alle Intellectuele Eigendomsrechten ter zake van de door Plus Ultra aan de Gebruiker geleverde en/of ter beschikking gestelde iLegislation of informatie komen uitsluitend toe aan de rechtspersoon Plus Ultra Legislation en aan de rechtspersoon Plus Ultra Legal Translations en de daaraan verbonden natuurlijke persoon en oprichter die geldt als de auteur, vertaler, bedenker en ontwerper van Plus Ultra Legislation en iLegislation.
 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden of in enige overeenkomst tussen de Gebruiker en Plus Ultra strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Gebruiker van enige Intellectuele Eigendomsrechten op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de Gebruiker ter beschikking gestelde vertalingen, gegevens, databestanden, apparatuur, afbeeldingen of andere materialen. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat deze Intellectuele Eigendomsrechten toekomen aan Plus Ultra en de aan Plus Ultra gelieerde personen. De Gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van enige vorm van indirecte of directe inbreuk op deze rechten.
 3. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Plus Ultra op geen enkele wijze toegestaan om iLegislation te scannen, in meervoud af te drukken, te kopiëren, op enige andere wijze te dupliceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te vertalen, te verhuren, te archiveren, rubriceren of indexeren, of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, publiekelijk voor te dragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Plus Ultra of de auteur.
 4. De Download biedt de Gebruiker de mogelijkheid om iLegislation in een pdf-bestand tot zijn beschikking te krijgen. De Gebruiker verbindt zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de gedownloade iLegislation en ongeautoriseerde en onpassende gebruikmaking, verspreiding of wijziging van gedownloade iLegislation te voorkomen. Ter bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten is Plus Ultra gerechtigd controles uit te voeren via de Plus Ultra website.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

 1. De Gebruiker komt uitdrukkelijk overeen dat indien blijkt dat hij het voorgaande of enige andere bepaling uit deze Algemene Voorwaarden schendt, de Gebruiker jegens Plus Ultra en de aan haar gelieerde personen aansprakelijk zal zijn voor alle schade die Plus Ultra als gevolg daarvan heeft geleden en voor alle vorderingen die uit diens schending voortvloeien. De schade wordt geacht ten minste gelijk te zijn aan de vergoeding die Plus Ultra bedingt van partijen met wie zij een overeenkomst sluit tot levering van vertalingen of abonnementen of gebruiksrechten, over de periode van het onrechtmatige gebruik. De Gebruiker zal tevens aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van Plus Ultra in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze Algemene Voorwaarden heeft voorgedaan.
 2. Hoewel aan de totstandkoming van de website Plus Ultra en de inhoud van iLegislation de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs en redacteuren en overige aan Plus Ultra gelieerde personen geen aansprakelijkheid voor eventuele typografische fouten, omissies en weergavefouten of soortgelijke onvolkomenheden (hierna te noemen: "Onvolkomenheden") noch voor de gevolgen daarvan. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat bij de invoering en weergave van gegevens in internetpagina’s Onvolkomenheden kunnen optreden waarover Plus Ultra slechts beperkt of geen invloed kan uitoefenen. Bij Onvolkomenheden dient de Gebruiker Plus Ultra schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Deze kunnen desverzocht worden aangepast, indien zulks passend is naar het oordeel van Plus Ultra en overige aan Plus Ultra gelieerde personen en ingeschakelde derden.
 3. Plus Ultra betracht de uiterste zorg om technische storingen te voorkomen die invloed kunnen hebben op het gebruik, de inhoud en de werking van de Plus Ultra website, waar nodig in overleg met de Gebruiker. Plus Ultra en overige aan Plus Ultra gelieerde personen en ingeschakelde derden bieden geen enkele garantie met betrekking tot (de juistheid en volledigheid van) iLegislation en de (overige) inhoud en technisch werking van de Plus Ultra website.
 4. Plus Ultra sluit hierbij alle aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, ten gevolge van gebruik van iLegislation en de website Plus Ultra alsmede het niet beschikbaar zijn van iLegislation of de website Plus Ultra, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Plus Ultra. Plus Ultra is evenmin aansprakelijk voor de schade van de Gebruiker of een derde, ongeacht de oorzaak, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Gebruiker of een derde van iLegislation of de website Plus Ultra.
 5. De Gebruiker kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Plus Ultra gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat de Gebruiker Plus Ultra schriftelijk in kennis heeft gesteld van Onvolkomenheden en vervolgens bij uitblijven van correctie of de verzochte wijzingen, indien deze overeenkomstig het eerste lid passend worden geacht, nadat de Gebruiker Plus Ultra schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Plus Ultra ook na het verstrijken van een redelijke termijn tekort blijft schieten.
 6. De Gebruiker vrijwaart Plus Ultra tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de door Plus Ultra geleverde en/of ter beschikking gestelde iLegislation en Plus Ultra website. Door de Gebruiker wordt uitdrukkelijk erkend dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor diens gebruik van iLegislation of de website Plus Ultra en de daarop door de Gebruiker gebaseerde beslissingen en keuzes.

 

Artikel 8. Diensten

 

 1. Plus Ultra is nimmer verplicht maar kan naar eigen inzicht, op eigen initiatief dan wel op verzoek iLegislation actualiseren overeenkomstig nieuwe wetgeving. De Gebruiker kan voorts Plus Ultra verzoeken andere of nieuwe vertalingen van wet- of regelgeving in de vorm van iLegislation beschikbaar te stellen of iLegislation actualiseren (hierna te noemen: "Aanvullende Diensten"). Plus Ultra kan geheel naar eigen inzicht en binnen een eigen termijn beslissen tot honorering dan wel afwijzing van dergelijk verzoeken. Dergelijke beslissingen zijn niet vatbaar voor enige vorm van beroep, beklag of bezwaar.
 2. Plus Ultra voorziet niet in een klantendienst. De Gebruiker heeft jegens Plus Ultra geen enkele aanspraak wegens het ontbreken van een klantendienst. Meldingen in verband met storingen of beschikbaarheid van iLegislation, verzoeken tot actualisering van iLegislation of enige andere aan iLegislation verwante verzoeken dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan Plus Ultra op de door Plus Ultra opgegeven adressen.
 3. Plus Ultra zal zich ervoor inspannen de Gebruiker vierentwintig uur per dag, met uitzondering van onderhoudsmomenten, toegang te bieden tot iLegislation. Daarbij is Plus Ultra niet aansprakelijk voor eventuele storingen op de internetverbinding van de Gebruiker dan wel diens computer of telecommunicatienetwerken en overige media die noodzakelijk zijn voor toegang tot iLegislation via Plus Ultra. Plus Ultra zal het noodzakelijke onderhoud zo veel mogelijk buiten normale werktijden doen verrichten. De Gebruiker stemt ermee in dat Plus Ultra de website en iLegislation van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan verwijderen en deze op enig tijdstip om technische of operationele redenen kan annuleren, waarvan Plus Ultra de Gebruiker, voor zover uitvoerbaar, in kennis zal stellen.

 

Artikel 9. Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Plus Ultra geen invloed kan uitoefenen, zodat sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Plus Ultra of de Gebruiker, niet aan hen kan worden toegerekend, noch krachtens de wet, rechtshandeling noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen. Plus Ultra kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 2. Van overmacht is in elk geval doch niet uitsluitend sprake bij: overbelasting van de website, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, storingen in telecommunicatie- of betaaldiensten en schuld of nalatigheid van ingeschakelde derden, met inbegrip van doch niet beperkt tot internet service providers en overige ten behoeve van de internetdiensten door Plus Ultra ingeschakelde derden, schade, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging.

 

Artikel 10. Duur en beëindiging van het Gebruiksrecht, Abonnement, Download en individueel geleverde vertalingen

 

 1. Het Gebruiksrecht wordt, met inachtneming van het bepaalde in onderhavig artikel, verleend voor de duur van een Abonnement of ten tijde van de Download of verstrekking van een individueel geleverde vertaling, mits wordt voldaan deze Algemene Voorwaarden. Indien een Abonnement voor een langdurige tijd, 2 maanden of meer, niet wordt gebruikt, kan Plus Ultra het Abonnement opheffen.
 2. Een Abonnement wordt aangegaan voor een periode als vermeld in de bijbehorende factuur. De Abonnementsperiode begint op het moment dat een bestelling voor een Abonnement wordt geplaatst en de betaling is voldaan aan Plus Ultra. Daarna wordt Abonnement stilzwijgend verlengd met een periode als vermeld in de bijbehorende factuur. Beëindiging van een Abonnement geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
 3. Voor een Download en individueel geleverde vertalingen geldt dat de verplichtingen inzake de bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten en inzake de overige verbintenissen van de Gebruiker, onverlet gelden zodra de Gebruiker iLegislation heeft gedownload of individueel geleverde vertalingen heeft ontvangen.
 4. Plus Ultra heeft het recht het Gebruiksrecht op een Abonnement of Download van de Gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden of te ontzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien de Gebruiker toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van iLegislation buiten het kader van het Gebruiksrecht of op een wijze die met normaal gebruik naar de geest van deze Algemene Voorwaarden niet te verenigen is of op andere wijze misbruik maakt van iLegislation, Plus Ultra of haar Intellectuele Eigendomsrechten.
 5. Plus Ultra kan bovengenoemde kennisgeving en overige kennisgevingen aan de Gebruiker doen toekomen met betrekking tot de website van Plus Ultra, iLegislation, en de Aanvullende Diensten door een e-mail of brief te zenden naar het adres dat door de Gebruiker is verstrekt bij registratie voor een Account dan wel door middel van een mededeling op de website van Plus Ultra. Kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht.
 6. Indien het Gebruiksrecht op een Abonnement of Download van een Gebruiker door Plus Ultra wordt beëindigd, is Plus Ultra niet gehouden tot enige schadevergoeding of betaling aan de Gebruiker, onverminderd het recht van Plus Ultra op volledige schadevergoeding wegens schending door de Gebruiker van zijn verplichtingen als omschreven in deze Algemene Voorwaarden en onverminderd Plus Ultra overigens ter zake toekomende rechten.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Plus Ultra en de Gebruiker en zijn van toepassing op diens gebruik van de website van Plus Ultra, iLegislation, en de Aanvullende Diensten, en treedt in dit kader in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen Plus Ultra en de Gebruiker.
 2. Indien Plus Ultra een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen.
 3. Door de Gebruiker wordt uitdrukkelijk ermee ingestemd dat deze zich zal houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op diens gebruik de website van Plus Ultra, iLegislation, en de Aanvullende Diensten van toepassing zijn.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden, de website van Plus Ultra, iLegislation, en de Aanvullende Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 en de regels van internationaal privaatrecht.
 5. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, dan tast zulks niet de rechtsgeldigheid van deze Algemene Voorwaarden aan en blijven de overige delen onverlet van kracht. De desbetreffende bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als rechtens mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.
 6. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een door Plus Ultra met de Gebruiker gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. 
©2022 Plus Ultra Legislation | Disclaimer | Privacy Statement | Algemene voorwaarden | info@plusultralegislation.com

Bezig met laden...